Yang Zhou Fried Rice - 扬州炒饭

Yang Zhou Fried Rice - 扬州炒饭

$13.99
Fried rice with pork, shrimp and squid.